Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.serwiscentrum.com.pl prowadzony jest przez Serwis Centrum z siedzibą w Jabłonna ul. Sadowa 16/28, NIP 7581969455, REGON 145914331,

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 2. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.serwiscentrum.com.pl, są przetwarzane przez Serwis Centrum z siedzibą w Jabłonna ul. Sadowa 16/28 wyłącznie w celu: realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.serwiscentrum.com.pl

 1. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.serwiscentrum.com.pl każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.serwiscentrum.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 2. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.

   

 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.serwiscentrum.com.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonach Serwis Centrum mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.serwiscentrum.com.pl, kierowane przez Serwis Centrum do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań

 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Zamówienia

  1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.serwiscentrum.com.pl Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

  2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

  3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

  4. W przypadku chęci odbioru osobistego w lokalu firmy Serwis Centrum, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

  5. W przypadku zamówienia przez klienta towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, w wyniku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta w lokalu firmy Serwis Centrum.

*rezerwacje w salonach nie są dostępne, jeśli klient został przekierowany do sklepu www.serwiscentrum.com.pl przez internetowe porównywarki cenowe.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.serwiscentrum.com.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kirierskiej UPS.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia tj. kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki

 1. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 2. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', widnieje stan magazynowy, przewidywany czas wysyłki dla produktów dostepnych w sklepie to 24-48godzin. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia.

 3. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  - przed wydaniem towaru Klientowi:

  - przelew na rachunek bankowy Serwis Centrum

  - w momencie odbioru towaru:

  - gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Serwis Centrum

  - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 2. Serwis Centrum może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Serwis Centrum jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

 3. Serwis Centrum może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Serwis Centrum na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt 1,2,3 , umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Serwis Centrum, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, komputerNET zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Serwis Centrum.

 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem UPS (tel. 618151400 www.ups.com) na adres: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16, na koszt firmy Serwis Centrum. lub nie odbierać przesyłki.

 6. Serwis Centrum nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Serwis Centrum Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Serwis Centrum rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania informacj drogą mail-ową w celu uzyskana zgłoszenia reklamacyjnego. Zostanie nadany numer reklamacji. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

 3. W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

 4. W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się zgłoszenie reklamacyjne z numerem, należy je wypełnic i odesłąc wraz z reklamowanym produktem.

 5. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

 6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

 7. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

 8. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

 9. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Serwis Centrum możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Serwis Centrum i podlega naprawie gwarancyjnej.

 10. Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

 11. Wysyłka przesyłki za pośrednictwem firmy UPS

 12. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

 13. Dział serwisu nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

 14. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  Serwis Centrum

  ul. Smolna 16

  00-375 Warszawa

 2. Kontakt z serwisem
  kontakt@serwiscentrum.com

  22 299 05 24

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.serwiscentrum.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.